ALGEMENE LEDENVERGADERING 9 NOVEMBER 2023

Uitnodiging voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de IJsclub “Zenderen” op donderdag 9 november a.s., ‘s avonds om 20.00 uur in het clubgebouw bij de ijsbaan. Agenda: Opening en mededelingen Notulen vergadering van 10 november 2022 Vaststellen agenda Ingekomen stukken Jaarverslag van de secretaris Jaarverslag van de penningmeester Verslag van de kascommissie Benoeming…